Köttets påverkan på miljön

Köttets påverkan på miljön

Vi äter alldeles för mycket kött i Sverige, det råder detingen tvekan om. Och det kan ses negativt från olika synvinklar, både för vårhälsa och för miljön.

Idag kommer den största delen av matens klimatpåverkan frånjust animaliska livsmedel, kött. Det finns dock mycket vi kan göra för att minska utsläppenoch på det sättet värna miljön. Skulle vi välja att äta mycket mindre kött och enbartekologiskt så skulle det påverka väldigt mycket, vi skulle hjälpa naturen attklara klimatförändringarna bättre.

Växthusgaser

 Köttproduktion orsakar alltför stora utsläpp av växthusgaseroch för att minska ned detta är en vegetarisk kost en stor och viktig del. Allaborde införa fler vegetariska dagar, precis som fler och fler skolor börjat mednu. Idag så finns det många goda alternativ till kött. Detta val kommerförmodligen också att göra så att fler och fler köttproducenter väljer attklimatcertifiera sin produktion. Nu är det inte enbart utsläpp av växthusgaser som klimataspekternahos kött handlar om. Djuren i sig är inte själva problemet utan det handlar merom var de växer upp, hur många de är och på vilket sätt de tas om hand. Mankommer aldrig ifrån att det krävs mer resurser från planeten om man ska födaupp djur än om man ska odla frukt, grönsaker och olika typer av spannmål.

Hel kedja

 Det bästa är när hela kedjan är genomtänkt ur miljöhänsyn omman ska välja kött att äta. Därför är det inte bra sedan en väldigt stor del av detspannmål som idag odlas blir till djurfoder, det handlar om både svenskt ochimporterat, det är ett stort resursslöseri. De jordbruk idag som inte är ekologiska använder oftast enenergikrävande typ av konstgödsel, framställd genom fossil energi. Det är intehållbart eftersom det påverkar klimatet negativt.

mycket mer positivt val

 Givetvis finns det även positiva saker när man pratardjurproduktion. Det ökar den biologiska mångfalden med djur som betar.Den ekologiska produktionen är på alla sätt bättre rustadför klimatförändringar och gör naturen mindre sårbar, så det är under allaomständigheter ett bättre val. Det finns många saker att göra om man vill ha ett jordbruksom är hållbart. Man kan använda gödsel från djuren till att ge växter ellerodlingar näring och man kan välja att odla grödor som är kvävefixerande somexempelvis klöver.

Kor och får

 Tyvärr så är det långt ifrån allt nötkött i Sverige idag somproduceras på ett klimatsmart- och hållbart sätt. Nötdjur utfodras ofta medmassor av spannmål och olika typer av importerade tilläggsfoder. Därför bör man, för miljöns skull, välja ekologiskt ochsvenskt naturbeteskött. Även om idisslande djur som kossor släpper ut mycketväxthusgaser så kan de även göra miljön en nytta när de betar i hagmarker ochsåledes lever på gräs till största delen. Pratar man kyckling och gris så äter ju inte de gräs,största delen av deras mat kommer från olika sädesslag och soja. Oftast göds demed industriellt tillverkade proteiner så de ska växa fortare. Soja måste deimportera till Sverige och i de länder det odlas så orsaker det högarbetsmiljöbelastning.