Sigill - svensk klimatcertifiering

Sigill – svensk klimatcertifiering

Föratt rädda planeten på sikt så måste vi lära oss att äta rätt, att ätaklimatsmart. Vilket betyder att äta fler måltider som gynnar både klimat ochden biologiska mångfalden.

Om manbaserar sin måltid med hållbart producerade vegetabilier, utgår från växtriket,så bidrar man på så sätt till en framtid som ser bättre ut får vår planet. Fiskoch kött ska snarare vara som krydda till måltiden, om man överhuvudtaget skalägga till det till måltiden. Väljerman kött eller fisk bör man gå efter Världsnaturfondens guide med rött-, gult-och grönt ljus. Att hålla sig till grönt ljus är givetvis bäst men vid enstakatillfällen kan det vara okej.  Olikakött är olika bra beroende på hur det har producerats, och det finns en hel delsom köttproducenterna själva kan göra för att påverka graden av klimatpåverkan.

Sigill

Sigill

 Om en lantbrukare minskar uppfödningstiderna för nöt ochlamm, använder foder med lägre belastningh på klimatet och sparar på energi föratt på dessa sätt minska klimatpåverkan för sin produktion så kan denklimatcertifieras.Om man tillämpar de kriterier som finns förklimatcertifiering i Sverige, kallad Sigill, så minskar man klimatpåverkan medmellan 5 och 25 procent. Köttsom är klimatcertifierat år gult ljus från WWF. Det finns ett svenskt kvalitetssystem kallat Sigill,klimatcertifiering av kött är där ett tillval man kan göra tillSigill-certifieringen. För att få klimatcertifiera sin produktion måste man somföretag uppfylla vissa regler som kommit till för att minska klimatpåverkan. Baserat på senaste forskningsrönen så har regler och riktlinjer tagits framtillsammans med KRAV (en annan kvalitetsmärkning). Att välja rätt foder med så liten klimatpåverkan sommöjligt, att använda kvävegödselmedel, djurens välmående ochenergieffektivisering är huvudreglerna för klimatcertifieringen.

I första hand är certifieringen inriktad mot att minskaklimatpåverkan, dock ger den även positiva resultat i annan form som att denbidrar till att öka den biologiska mångfalden, minskar övergödning och skaparmer hållbara energisystem.

Minska utsläpp

 När man som konsument väljer ett klimatcertifieratlivsmedel/kött så ska man kunna känna sig säker på att djuruppfödaren haragerat för att minska klimatpåverkan under hela produktionen. Beroende på typav livsmedel man pratar om så kan man minska klimatpåverkan med upp till 90procent. En av de viktigaste miljöfrågor vi har idag är just attminska utsläpp av klimatgaser. Och det bör ske snabbt. Av världens totala utsläpp av växthusgaser så kommer runt 25procent från mat, genom både produktion och distribution.

Det handlar om ömsesidig önskan från såväl konsument somproducent att hjälpa till att påverka detta i rätt riktning. Det största svenska livsmedelsföretaget idag somklimatcertifierat hela sin produktion  avgrönsaker är Findus. Förutom dem så har ett sjuttiotal andra djuruppfödnings-eller odlingsföretag genomgått klimatcertifiering men det blir fler och fler förvarje månad.

Världsledande kring klimatet

 Denna typen av klimatcertifiering har fått mycketuppmärksamhet internationellt och många andra länder spanar därför mot Sverige.De flesta aktörer som jobbat med klimatmärkning har gjortdet med koldioxidavtryck, nu går man mer och mer ifrån detta eftersom det varett svårt sätt att mäta.